Lịch học dự kiến diễn raLớp: SQ01A7L1 LEVEL 1
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN
Thời gian học: Thứ 3 - 19H00 - 21H30 & Thứ 7 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: July 23, 2024
Thời gian kết thúc: Aug. 20, 2024
Giảng viên dự kiến: Quangnk.py
Lớp: SQ03A8L1 LEVEL 1
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN
Thời gian học: Thứ 4 - 19H00 - 21H30 & Thứ 7 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: Aug. 17, 2024
Thời gian kết thúc: Sept. 14, 2024
Giảng viên dự kiến: None
SQL Level 1

SQL for Newbies: Data Analysis for Beginners

Đây là 1 khóa học SQL từ cơ bản đến nâng cao, giúp xây dựng nền tảng tư duy dữ liệu và kỹ năng nền tảng với SQL. Hình thức đào tạo online và offline trong thời lượng 9 buổi học, mỗi buổi học từ 2.5 - 3 tiếng.

Tên khóa học: SQL for Newbies: Data Analysis for Beginners (SQL Level 1)

Cơ hội nghề nghiệp nổi bật sau khi tốt nghiệp khóa học này là các vị trí:
• Data Architect/ Database Engineer (Kỹ sư Dữ liệu)
• Database Administrator (Quản trị viên Cơ sở Dữ liệu)
• Data Analyst (Chuyên viên Phân tích Dữ liệu)

4.8 (1605)

Đối tượng

• Tất cả các bạn phải làm việc nhiều với excel và dữ liệu, mong muốn cải thiện tốc độ và năng lực xử lý dữ liệu lên tới hàng triệu dòng, hàng nghìn file… với SQL nhanh chóng và hiệu quả
• Tất cả các bạn mong muốn làm việc trong ngành dữ liệu (Data Analyst, Data Engineer, Data Architect…), lập trình viên SQL Developer, kiểm thử viên Tester,.. muốn bổ sung kỹ năng làm việc với cơ sở dữ liệu
• Tất cả các bạn có ý định chuyển ngang sang ngành Data Analysis, Data Science để có mức thu nhập cao hơn lên tới 1000$/tháng và phát triển sự nghiệp rộng mở hơn.

Yêu cầu đầu vào

Không yêu cầu đầu vào

Bạn sẽ học những gì

• Hiểu tổng quan về SQL và các khái niệm cơ bản.
• Biết cách sử dụng các lệnh tương tác và truy vấn dữ liệu.
• Nắm vững các loại join để ghép nối bảng.
• Hiểu và sử dụng các hàm xử lý dữ liệu trong SQL.
• Hiểu các phương pháp truy vấn dữ liệu trên các bảng phụ.
• Biết cách thực hiện các thao tác thống kê và ranking trên bảng dữ liệu.
• Sử dụng thành thạo các lệnh thêm, sửa, xóa dữ liệu trong bảng.
• Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu và kết nối với các phần mềm trực quan hóa và báo cáo.

Nội dung khóa học

  Chủ đề:

  Giới thiệu SQL Server
  Các lệnh mô tả bảng, dữ liệu (DDL - Data Definition Language)

  Mục tiêu:

  - Hiểu tổng quan về SQL và các đối tượng chính trong cơ sở dữ liệu.
  - Biết cách tạo, xóa cơ sở dữ liệu và bảng.
  - Nắm vững cách thay đổi cấu trúc bảng và nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

  Ứng dụng:

  - Tổng quan về SQL
  - Giới thiệu các đối tượng chính trong CSDL
  - Các kiểu dữ liệu
  - Tạo, xóa cơ sở dữ liệu
  - Tạo, xóa bảng cơ sở dữ liệu
  - Thay đổi cấu trúc bảng (thêm cột, xóa cột, đổi kiểu dữ liệu)
  - Importing data

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Các lệnh tương tác với bảng, dữ liệu (DML - Data Manipulation Language)
  - Các lệnh truy vấn dữ liệu

  Mục tiêu:

  - Hiểu cấu trúc câu truy vấn cơ bản và cách chọn cột trong SQL.
  - Biết cách lọc hàng, sử dụng các hàm tổng hợp và sắp xếp, nhóm dữ liệu.
  - Nắm vững cách sử dụng các câu lệnh SQL khác như comment, alias, phép toán số học, và giới hạn kết quả.

  Ứng dụng:

  - SQL Basic Query Structure
  - Selecting columns
  - Filtering rows
  - Aggregate Functions (sum, avg, max, min...) - Sorting and grouping
  - Having Clause
  - Ohters (SQL Comments, Alias, Arithmetic Operators, Limit Your Results ...)

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  Ghép nối bảng

  Mục tiêu:

  - Hiểu các khái niệm về ghép nối bảng trong SQL.
  - Biết cách sử dụng các loại join (Left join, Right join, Inner join, Full outer join).
  - Nắm vững cách sử dụng Union và Union All để kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng.

  Ứng dụng:

  - Left join, Right join, Inner join, Full outer join
  - Union and union all

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  Các hàm xử lý dữ liệu

  Mục tiêu:

  - Hiểu và sử dụng các hàm xử lý chuỗi trong SQL.
  - Hiểu và sử dụng các hàm xử lý thời gian trong SQL.
  - Hiểu và sử dụng các hàm chuyển đổi dữ liệu trong SQL.
  - Nắm vững cách sử dụng hàm Case When để xử lý các điều kiện phức tạp.

  Ứng dụng:

  - Các hàm xử lý chuỗi
  - Các hàm xử lý thời gian
  - Các hàm chuyển đổi
  - Hàm case when

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  Phương pháp truy vấn dữ liệu trên các bảng phụ

  Mục tiêu:

  - Hiểu và sử dụng phương pháp Subquery trong SQL.
  - Hiểu và sử dụng Common Table Expressions (CTE) trong SQL.
  - Nắm vững cách sử dụng bảng tạm để xử lý dữ liệu phức tạp.

  Ứng dụng:

  - Phương pháp sử dụng Subquery
  - Phương pháp sử dụng CTE
  - Phương pháp sử dụng bảng tạm

  Case Study:

  Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  Thống kê bảng dữ liệu và chủ đề về ranking

  Mục tiêu:

  - Hiểu và áp dụng phương pháp Pivot Table để thống kê dữ liệu.
  - Sử dụng các phương pháp phân tích và ranking để lấy top cao nhất, top thấp nhất theo các yêu cầu cụ thể.

  Ứng dụng:

  - Phương pháp Pivot table
  - Phương pháp phân tích, ranking lấy top cao nhất, top thấp nhất theo các yêu cầu cụ thể.

  Case Study:

  - Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  Các lệnh thêm, sửa, xóa dữ liệu trong bảng

  Mục tiêu:

  - Hiểu và sử dụng các câu lệnh chèn dữ liệu INSERT.
  - Biết cách cập nhật dữ liệu bằng câu lệnh UPDATE.
  - Hiểu và sử dụng câu lệnh xóa dữ liệu DELETE.
  - Nắm vững cách cập nhật dữ liệu có ràng buộc.

  Ứng dụng:

  - Câu lệnh chèn dữ liệu INSERT
  - Câu lệnh cập nhật dữ liệu UPDATE
  - Câu lệnh xóa dữ liệu DELETE
  - Cập nhật dữ liệu có ràng buộc

  Case Study:

  - Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  - Tối ưu CSDL
  - Kết nối đến các phần mềm trực quan hóa và trình bày report

  Mục tiêu:

  - Hiểu các khái niệm khóa chính (Primary key), khóa ngoại (Foreign key), và chỉ mục (Index).
  - Biết cách kết nối dữ liệu từ SQL Server tới Excel, Power BI, và Python.
  - Nắm vững cách tự động hóa báo cáo với Power BI và Excel.

  Ứng dụng:

  - Khóa chính (Primary key), Khóa ngoài ( Foreign key), Chỉ mục (Index)
  - Kết nối data từ SQL Server tới Excel, Power BI, Python.
  - Tự động hóa reporting với Power BI, Excel

  Case Study:

  - Xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử...

  Chủ đề:

  Tổng kết khoá học Level 1

  Mục tiêu:

  - Ôn tập và review toàn bộ kiến thức đã học.
  - Hướng dẫn cách tra cứu Google khi sử dụng SQL trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSQL, MySQL, ...

  Ứng dụng:

  - Review toàn bộ kiến thức
  - Hướng dẫn cách tra cứu Google khi sử dụng SQL trong các hệ quản trị CSDL như Postgre SQL, My SQL, ...

  Case Study:

  Thực hành cuối khoá

Tại sao khóa học tại MCI phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại MCI là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo SQL trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức

Đội ngũ giảng viên


Bùi Thanh Tú

- Chuyên viên Phân tích dữ liệu cao cấp tại Ngân hàng VPBank, Việt Nam
- Chuyên viên Phân tích dữ liệu tại Ngân hàng SeaBank, Việt Nam
- Có 4 năm kinh nghiệm trong Phân tích tài chính ngân hàng, 3 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng Data
- Nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo SQL tại các Trung tâm và Tổ chức đào tạo Công Nghệ tại Việt Nam


Hồ Minh Trí

- 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Tư vấn giải pháp kinh doanh
- Hiện đang đảm trách vị trí Kĩ sư Phân tích Kinh doanh Cao cấp tại Robert Bosch Engineering & Business Solutions, Việt Nam (RBVH)
- Trưởng nhóm Nghiên cứu tại Lab Applied Science in Make Science Make Sense Project tài trợ bởi Cơ quan của Mỹ - the US Department of State - YSEALI - World Learning
- Chứng chỉ:
1. AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals
2. DA-100: Microsoft Certified: Data Analyst Associate


Phạm Nguyên Hạnh

- 4 năm kinh nghiêm trong ngành Phân tích dữ liệu và Công nghệ thông tin
- Chuyên viên Quản lý và Phân tích dữ liệu cao cấp, Ban Quản trị dữ liệu, Tập đoàn Viettel
- Chuyên viên Phân tích dữ liệu tại Viettel Telecom Cambodia, Peru
- Đảm nhận ví trí nghiên cứu thị trường tại Boston Consulting Group, Việt Nam
- Tốt nghiệp Thạc sĩ Phân tích Tài chính và Quản lý Quỹ tại Anh Quốc - MSc Financial Analysis and Fund Management (FAFM), with Distinction - University of Exeter
- Chứng chỉ:
1. Certified Senior Big Data Analyst, DASCA
2. CFA level II
3. Introduction to Analytics (IBM Coursera)
4. Data visualization and Dashboards with Excel and Cognos (IBM Coursera)
5. Mathematics for Machine Learning: Linear Algebra(Imperial College Coursera)


Tạ Quốc Khánh

- Am hiểu, kiến thức chuyên sâu về ngành khoa học dữ liệu với cấu trúc dữ liệu, phương pháp công nghệ mới để đưa ra các giải pháp kinh doanh thành công
- Hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh và công cụ phân tích để tối ưu việc phân tích và xử lý dữ liệu
- Hiện đảm nhận vị trí Chuyên viên Mô hình tín dụng cao cấp tại BEGROUP, Việt Nam
- Chuyên viên phân tích dữ liệu cao cấp ngân hàng số OCB Bank, Việt Nam
- Phân tích dữ liệu tại Công ty FE-Credit, Việt Nam
- Chuyên viên xây dựng mô hình tín dụng tại Công ty FE-Credit, Việt Nam


Lê Như Gia Bình

- 4 năm kinh nghiệm trong ngành Thương mại điện tử, Logistics, Fintech tại Việt Nam
- Hiện đang là chuyên viên phân tích dữ liệu cao cấp mảng thương mại tại Công ty thương mại điện tử Tiki, Việt Nam
- Đảm nhận phân tích dữ liệu và phát triển sản phẩm tại Công ty tài chính, ví thanh toán Momo Jsc, Việt Nam
- Phân tích dự liệu lại Công ty vận chuyển logistics Be Group Jsc, Việt Nam
- Dự án nổi bật: Geo solution + Driver's scoring, Auto feedback classification using Google AutoML, Dynamic pricing model
Chứng chỉ:
1. IBM Data Science Professional Certificate


Nguyễn Văn Huy

- Hơn 6 năm kinh nghiệm Data Engineer, hiện tại đang giữ vị trí Engineer Manager tại Misa
- Skill: ASP.NET(C#, VB.Net), SQL, MySQL, HTML & CSS, JavaScript, ASP WebAPI/RestfulAPI/JSON,XML, Stimulsoft Reports.Net
- Giải thưởng nhân viên xuất sắc, quản lý xuất sắc tại Misa năm 2019 và 2021, giải thưởng của năm "Mũi Tên Vàng" dành cho cấp quản lý năm 2022