Chính sách Bảo mật và Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nhãn hiệu dịch vụ, logo và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc bất kỳ loại nào (cho dù đã được đăng ký hay chưa), và tất cả các nội dung, thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, phức hợp phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản liên quan đến MCI (gọi chung là “Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”) là tài sản và luôn là tài sản của MCI và các bên liên kết với MCI (nếu có). Tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ được bảo hộ bởi pháp luật Việt Nam về bản quyền và các công ước quốc tế.

Tất cả các quyền đều được bảo lưu. Ngoại trừ được cho phép rõ ràng trong những Điều Khoản Chung này, học viên không được phép biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phát sinh từ, phân phát hoặc bằng cách khác sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, hoặc công bố Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của MCI học viên không được trợ giúp hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà cấu thành một vi phạm về sở hữu trí tuệ và/hoặc đối với các quyền liên quan khác của MCI.