Thời khóa Biểu

# Khu vực Tên môn học Tên lớp Địa chỉ Tình trạng Ngày khai giảng Ngày kết thúc Buổi 1 Buổi 2 Action
1 HÀ NỘI SQL SQ87B12 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra Dec. 27, 2023 Jan. 24, 2024 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
2 HÀ NỘI Power BI PB85B12 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra Dec. 22, 2023 Jan. 15, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
3 HỒ CHÍ MINH Python PYTHON 93SA12 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra Dec. 17, 2023 Jan. 17, 2024 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
4 HỒ CHÍ MINH Python PY64SA12L2 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra Dec. 17, 2023 Jan. 18, 2024 Thứ 5 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
5 HÀ NỘI Visual Basic Application V61A12L1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra Dec. 21, 2023 Jan. 21, 2024 Thứ 5 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
6 HỒ CHÍ MINH Data Lake & Data Warehouse DWDL 25SA12 LEVEL1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra Dec. 16, 2023 Jan. 16, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
7 HỒ CHÍ MINH SQL SQL 91SA12 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra Dec. 11, 2023 Jan. 8, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 5 - 19H00 - 21H30
8 HỒ CHÍ MINH Power BI POWER BI 58SA12 LEVEL2 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra Dec. 9, 2023 Dec. 26, 2023 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
9 HÀ NỘI Python PYTHON 74A12 LEVEL2 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Dec. 7, 2023 Jan. 7, 2024 Thứ 5 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
10 HÀ NỘI Excel EXCEL 56A12 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra Dec. 15, 2023 Jan. 5, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
11 HÀ NỘI Python PYTHON 85A12 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Dec. 8, 2023 Jan. 8, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
12 HÀ NỘI Power BI PBI 85A12 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Dec. 5, 2023 Dec. 30, 2023 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
13 HÀ NỘI SQL SQL 87A12 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Dec. 5, 2023 Jan. 2, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
14 HỒ CHÍ MINH Power BI PBI 81SA12 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra Dec. 13, 2023 Jan. 7, 2024 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
15 HÀ NỘI Visual Basic Application VBA 60A11 LEVEL2 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Dec. 3, 2023 Dec. 28, 2023 Thứ 5 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
16 HỒ CHÍ MINH Power BI PBI_PTQT Điền sau Đang diễn ra Nov. 17, 2023 Dec. 31, 2023 Thứ 6 - 8H30 - 11H30 Thứ 6 - 8H30 - 11H30
17 HÀ NỘI IT Business Analyst BA 28A11 LEVEL 2 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Dec. 5, 2023 Dec. 30, 2023 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
18 HỒ CHÍ MINH Python PYTHON 62SA11 LEVEL 2 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra Nov. 27, 2023 Dec. 29, 2023 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
19 HÀ NỘI SQL SQL 78A12 LEVEL 2 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Dec. 2, 2023 Dec. 26, 2023 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
20 HỒ CHÍ MINH SQL SQ74SA11L2 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra Dec. 4, 2023 Dec. 29, 2023 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
21 HỒ CHÍ MINH Python PYTHON 91SA11 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra Nov. 27, 2023 Dec. 29, 2023 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
22 HỒ CHÍ MINH Power BI PBI 79SA11 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra Dec. 8, 2023 Jan. 1, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
23 HỒ CHÍ MINH SQL SQL 89SA11 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra Nov. 25, 2023 Dec. 23, 2023 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
24 HÀ NỘI Python PYTHON 72A11 LEVEL 2 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Nov. 8, 2023 Dec. 10, 2023 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
25 HÀ NỘI Power BI PBI 83A11 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đã kết thúc Nov. 13, 2023 Dec. 8, 2023 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
26 HÀ NỘI SQL SQL 85A11 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Nov. 17, 2023 Dec. 15, 2023 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
27 HỒ CHÍ MINH Excel EXCEL 49SA11 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra Nov. 18, 2023 Dec. 13, 2023 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
28 HỒ CHÍ MINH IT Business Analyst BA 37SA11 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra Nov. 23, 2023 Dec. 17, 2023 Thứ 5 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
29 HÀ NỘI Power BI Power BI 66A11 LEVEL 2 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Nov. 28, 2023 Dec. 16, 2023 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
30 HÀ NỘI Visual Basic Application VBA 59A10 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Nov. 16, 2023 Dec. 17, 2023 Thứ 5 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
31 HÀ NỘI Google BI GGBI 09A9 L1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Nov. 3, 2023 Dec. 30, 2023 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30