DANH MỤC VIDEO HỖ TRỢ HỌC TẬP


cơ bản

Hành trình tự học VBA cùng MCI - Buổi 2 - Sử dụng Macro và Record Macro trong VBA Excel

cơ bản

Hành trình tự học SQL cùng MCI - Buổi 4 - Tạo database, xóa database

cơ bản

Hành trình tự học VBA cùng MCI - Buổi 3 - Tham chiếu tương đối và tuyệt đối trong Record Macro

cơ bản

Hành trình tự học SQL cùng MCI - Buổi 5 - Các phép tính cơ bản trong SQL

cơ bản

Hành trình tự học Python trên Windows cùng MCI - Buổi 3 - Python Basics

cơ bản

Hành trình tự học SQL cùng MCI - Buổi 6 - Mệnh đề so sánh trong SQL

cơ bản

Hành trình tự học SQL cùng MCI - Buổi 7 - Tạo bảng, xóa bảng trong database

cơ bản

Hành trình tự học SQL cùng MCI - Buổi 8 - Thêm cột, xóa cột trong SQL

cơ bản

Hành trình tự học SQL cùng MCI - Buổi 9 - Chỉnh sửa định dạng cột