DANH MỤC VIDEO HỖ TRỢ HỌC TẬP


Power BI cơ bản

Hành trình tự học Power BI cùng MCI Buổi 2 - Buổi 2 - Giới thiệu về giao diện PBI cho desktop

POWER BI CƠ BẢN

Power BI cơ bản

Hành trình tự học PBI Cùng MCI - Buổi 1 - Hướng dẫn cài đặt Power BI cùng MCI

POWER BI CƠ BẢN

SQL cơ bản

Hành trình tự học SQL cùng MCI - Buổi 3 - Hướng dẫn Import, export dữ liệu trong SQL Server

SQL CƠ BẢN

Python cơ bản

Hành trình tự học Python cùng MCI - Buổi 3 - Cài đặt Python trên MacOS cùng MCI

Python Cơ Bản

Python cơ bản

Hành trình tự học Python cùng MCI - Buổi 1 - Hướng dẫn cài đặt Python cùng MCI

PYTHON CƠ BẢN

SQL cơ bản

Hành trình tự học SQL cùng MCI - Buổi 1 - Hướng dẫn cài đặt MySQL và SQL Workbench

SQL CƠ BẢN

Visual Basic Application cơ bản

Hành trình tự học VBA cùng MCI - Buổi 1 - Introduction of VBA Editor

VBA CƠ BẢN

SQL cơ bản

Hành trình tự học SQL cùng MCI - Buổi 2 - Hướng dẫn cài đặt MS SQL Server và SQL Server Management Studio (SSMS)

SQL CƠ BẢN

Python cơ bản

Hành trình tự học Python cùng MCI - Buổi 2 - Hướng dẫn cài đặt các thư viện (pandas, numpy, matplotlib) với pip install

PYTHON CƠ BẢN