Truy vấn cập nhật MYSQL để xóa khoảng trắng
Info Dark
0 comments 456 views

huytq

Posted at Jan. 25, 2022, 10:40 p.m.

0

Một trong những khách hàng của tôi đã thêm một số số tài khoản vào một trong các ứng dụng của chúng tôi. Trong khi cố gắng thực hiện một giao dịch, giao dịch không thành công do khoảng trống ở cuối số tài khoản. Làm cách nào để cập nhật bản ghi của anh ấy trong cơ sở dữ liệu Mysql để xóa tất cả các khoảng trắng khỏi các tài khoản có chúng ở cuối mà không khiến anh ấy xóa khách hàng và thêm lại tài khoản? cấu trúc của (các) bảng như sau:
Không chắc chắn về cách cấu trúc truy vấn hoặc chức năng của mysql0 answers
Bài đăng liên quan