[ Python ] Cách hiển thị một tập hợp con [duplicate]

Info Dark
0 comments 294 views

maianh8agt

Posted at March 16, 2022, 6:04 p.m.

0

Nếu hai bộ tôi có là:

animals = { "human", "gorilla", "fish", "parrot", "kangaroo" }
mammals = { "gorilla", "human", "kangaroo" }

Tôi có thể sử dụng mã Python nào để hiển thị cho tôi các loài động vật cũng là động vật có vú?0 answers