Làm thế nào để vẽ scatter 2D từ nhiều đầu vào so với một đầu ra?
Info Dark
0 comments 327 views

longcv

Posted at March 16, 2022, 5:22 p.m.

0

Tôi có một tập dữ liệu liên tục bao gồm 100 điểm dữ liệu. Mỗi điểm dữ liệu bao gồm 7 đầu vào và 1 đầu ra. Tôi muốn hình dung (trên biểu đồ phân tán 2D) mối quan hệ giữa các đầu vào này và một đầu ra cho một tập hợp các điểm dữ liệu ngẫu nhiên (chỉ để kiểm tra xem có tồn tại mối quan hệ tuyến tính giữa đầu vào và đầu ra hay không). Làm thế nào tôi có thể làm điều đó? Tôi đoán là sử dụng PCA? Bạn không chắc chắn mã sẽ trông như thế nào?

from sklearn.decomposition import PCA
pca = PCA(2)
df = pca.fit_transform(data)0 answers
Bài đăng liên quan