Sử dụng các biến toàn cục trong một hàm
Info Dark
0 comments 303 views

lokilamduc

Posted at March 16, 2022, 5:07 p.m.

0

Làm cách nào để tạo hoặc sử dụng một biến toàn cục bên trong một hàm?
Làm cách nào để sử dụng một biến toàn cục đã được xác định trong một hàm bên trong các hàm khác?0 answers
Bài đăng liên quan