[ Python ] Làm cách nào để chia danh sách thành các phần có kích thước bằng nhau?

Info Dark
0 comments 179 views

longcv

Posted at March 16, 2022, 4:54 p.m.

0

Làm cách nào để chia list có độ dài tùy ý thành các phần có kích thước bằng nhau?0 answers