[ Javascript , Ruby ] Tỷ lệ chiều cao HTML 5/CSS

Info Dark
0 comments 256 views

longcv

Posted at Jan. 30, 2022, 6 a.m.

0

Tôi đang cố gắng đặt thành thẻ div một phần trăm chiều cao nhất định trong CSS, nhưng nó vẫn giữ nguyên kích thước như nội dung bên trong nó. Tuy nhiên, khi tôi xóa HTML 5 !DOCTYTPE html, nó vẫn hoạt động, thẻ div chiếm toàn bộ trang như mong muốn. Tôi muốn trang xác thực, vậy tôi phải làm gì?
Tôi có CSS ​​này trên thẻ div, có ID là page:
#page {

padding: 10px;

background-color: white;

height: 90% !important;

}0 answers