[ Javascript , Python , Ruby ] Làm cách nào để tạo các biến?

Info Dark
0 comments 300 views

lhyen8199

Posted at Jan. 30, 2022, 5:48 a.m.

0

Làm cách nào để tạo tên biến tương đương PHP trong Python?0 answers