Update MySQL với if
Info Dark
0 comments 210 views

tieudu

Posted at Jan. 30, 2022, 12:58 a.m.

0

Có vẻ như tôi gặp vấn đề lớn với các truy vấn có điều kiện.
Tôi phải cập nhật có điều kiện. Tôi viết ở đây những gì tôi muốn làm:
IF(SELECT tipo FROM abbonamento WHERE idU = 17) = 'punti' THEN
DPATE abbonamento SET punti = punti - 1 ELSE
UPDATE abbonamento SET bonus = bonus - 1
Obviously this doesn't work.
Any idea?0 answers
Bài đăng liên quan