Cách nhóm và lấy giá trị từ một cột dựa trên cột khác trong SQL Server
Info Dark
0 comments 198 views

longcv

Posted at Jan. 29, 2022, 8:12 p.m.

0

Tôi muốn tính xem có ID thứ tự nào ở bên trái hay bên phải hay không, sau đó tôi cần so sánh với id cột nếu chúng nằm cạnh nhau, ví dụ:
0 - left 1 - right sau đó tôi cần hiển thị "French", 1 - right 2 - left "French" và tương tự như thế.
Tôi chỉ cần kiểm tra mặt bên nếu đơn đặt hàng có bên trái hoặc bên phải
hoặc giá trị khác.

Vui lòng cho tôi biết làm thế nào tôi có thể làm điều đó0 answers
Bài đăng liên quan