Gộp 2 cột chứa chuỗi trong pandas dataframe
Info Dark
0 comments 272 views

hunglduc

Posted at Jan. 25, 2022, 10:50 p.m.

0

Mình có dataframe 20 x 4000 tạo bằng Python Pandas. Hai trong số các cột của dataframe được đặt tên Year và quarter. Mình muốn tạo một biến có tên là periodmake được cấu trúc từ Year = 2000 và quarter= Q2 có kết quả là 2000Q2.

có ai giúp được không?0 answers
Bài đăng liên quan