• Tôi đã thấy một vài biến thể của việc chạy truy vấn với SQLAlchemy. Ví dụ, đây là một phiên bản:

  posts = db.query(models.Post).filter(models.Post.owner_id==user.id).all()

  Sự khác biệt giữa sử dụng ở trên hoặc sử dụng .wherelà gì? Tại sao lại có hai biến thể ở đây?

  5 replies 391 views
  [ Javascript ] Info

 • Cách hiển thị một tập hợp con [duplicate]
  maianh8agt - March 16, 2022, 6:04 p.m.

  Nếu hai bộ tôi có là:

  animals = { "human", "gorilla", "fish", "parrot", "kangaroo" }
  mammals = { "gorilla", "human", "kangaroo" }

  Tôi có thể sử dụng mã Python nào để hiển thị cho tôi các loài động vật cũng là động vật có vú?

  0 reply 294 views
  [ Python ] Info

 • Tôi muốn kéo toàn bộ bảng thống kê bóng đá giả tưởng NFL 2018 , mã dưới đây có thể thực hiện việc này nhưng tôi gặp phải lỗi này: 'NoneType' object has no attribute 'a'.

  Tôi đã phát hiện ra điều này đang xảy ra vì có các hàng lặp lại tên tiêu đề sau mỗi 30 hàng. Các hàng này không chứa thẻ 'a' mà tất cả các hàng khác chứa nhưng chúng là một lớp khác, class = "thead". Tôi đã tìm thấy một vấn đề tương tự từ một vài năm trước nhưng đang gặp sự cố khi điều chỉnh giải pháp cho mã của mình. Sẽ đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ!

  from bs4 import BeautifulSoup

  url = 'https://www.pro-football-reference.com'
  year = 2018

  r = requests.get(url + '/years/' + str(year) + '/fantasy.htm')
  soup = BeautifulSoup(r.content, 'html.parser')
  parsed_table = soup.find_all('table')[0]
  # first 2 rows are col headers so skip them with [2:]
  for i,row in enumerate(parsed_table.find_all('tr')[2:]):

  print(i)

  dat = row.find('td', attrs={'data-stat': 'player'})

  name = dat.a.get_text()

  stub = dat.a.get('href')

  0 reply 262 views
  Info

 • Giúp mình sửa lỗi này với, Code của mình trong ảnh

  0 reply 361 views
  Info

 • Tôi có một tập dữ liệu liên tục bao gồm 100 điểm dữ liệu. Mỗi điểm dữ liệu bao gồm 7 đầu vào và 1 đầu ra. Tôi muốn hình dung (trên biểu đồ phân tán 2D) mối quan hệ giữa các đầu vào này và một đầu ra cho một tập hợp các điểm dữ liệu ngẫu nhiên (chỉ để kiểm tra xem có tồn tại mối quan hệ tuyến tính giữa đầu vào và đầu ra hay không). Làm thế nào tôi có thể làm điều đó? Tôi đoán là sử dụng PCA? Bạn không chắc chắn mã sẽ trông như thế nào?

  from sklearn.decomposition import PCA
  pca = PCA(2)
  df = pca.fit_transform(data)

  0 reply 326 views
  Info

 • Web Scraping with Python for Search Bar Input
  ltkly - March 16, 2022, 5:15 p.m.

  Tôi muốn xây dựng mã Python sẽ tự động nhập mục nhập thủ công từ cột csv vào thanh tìm kiếm trên trang web để tôi không phải liên tục quay đi quay lại. Bất kỳ đề xuất nào về cách tôi sẽ bắt đầu?

  1 reply 298 views
  Info

 • import packages

  import PyPDF2 import re from PyPDF2 import PdfFileWriter import io from reportlab.pdfgen import canvas from reportlab.lib.pagesizes import letter

  Mở file pdf

  object = PyPDF2.PdfFileReader("SKU.pdf")

  Lấy số trang

  NumPages = object.getNumPages()

  Xác định từ khóa

  Strings = " SiliconHandGloves | 1 |street"

  Xuất văn bản và thực hiện tìm kiếm

  for i in range(0, NumPages): PageObj = object.getPage(i) print("this is page " + str(i)) Text = PageObj.extractText() print(Text) ResSearch = re.search(Strings, Text) # print(ResSearch)

  0 reply 318 views
  Info

 • Sử dụng các biến toàn cục trong một hàm
  lokilamduc - March 16, 2022, 5:07 p.m.

  Làm cách nào để tạo hoặc sử dụng một biến toàn cục bên trong một hàm?
  Làm cách nào để sử dụng một biến toàn cục đã được xác định trong một hàm bên trong các hàm khác?

  0 reply 302 views
  Info

 • Tôi có một tập lệnh Selenium (Python) nhấp vào nút trả lời để làm cho lớp anonemail xuất hiện. Thời gian để lớp anonemail xuất hiện khác nhau. Vì vậy, tôi phải sử dụng Sleep cho đến khi element đã xuất hiện.

  Tôi muốn đợi cho đến khi lớp xuất hiện thay vì sử dụng Sleep. Tôi đã nghe nói về lệnh Wait, nhưng tôi không biết cách sử dụng nó.

  Đây là những gì tôi có cho đến nay:

  browser.find_element_by_css_selector(".reply-button").click()
  sleep(5)
  email=browser.find_element_by_css_selector(".anonemail").get_attribute("value")

  0 reply 288 views
  Info

 • Tại sao x và y string thay vì int trong đoạn code dưới đây?

  play = True
  while play:

  x = input("Enter a number: ")

  y = input("Enter a number: ")


  print(x + y)

  print(x - y)

  print(x * y)

  print(x / y)

  print(x % y)


  if input("Play again? ") == "no":

  play = False

  0 reply 127 views
  [ Python ] Info

 • Làm cách nào để chia list có độ dài tùy ý thành các phần có kích thước bằng nhau?

  0 reply 159 views
  [ Python ] Info

 • Có cách nào không cần plugin để truy xuất các giá trị chuỗi thông qua jQuery không?
  Nếu vậy, làm thế nào? Nếu không, có plugin nào có thể làm như vậy không?

  0 reply 116 views
  [ Javascript ] Info

 • Bạn sẽ giải thích như thế nào về các bao đóng trong JavaScript cho một người có kiến ​​thức về các khái niệm mà chúng bao gồm (ví dụ: các hàm, biến và những thứ tương tự), nhưng lại không hiểu về các bao đóng?

  Tôi đã xem ví dụ về scheme được đưa ra trên Wikipedia, nhưng tiếc là nó không giúp được gì

  10 replies 264 views
  [ Javascript ] Info

 • [Python] Các kiểu khai báo biến (test)
  ducle57881@gmail.com - Feb. 8, 2022, 8:14 p.m.

  1. Mọi người cho mình làm sao để khai báo các phần tử vào mảng (list) từ bàn phím?

  2. List và dictionary, cái nào tốt hơn và công dụng của từng cái trong các trường hợp cụ thể?

  2 replies 305 views
  [ Python ] Info

 • Xuất file theo địa chỉ IP
  thuynh - Jan. 30, 2022, 9:34 a.m.

  Chào mọi người mình đang học DA cug là newbie cho mình hỏi xuất file sang địa chị folder có địa chỉ ip cụ thể ví dụ là 172.12.2.5 thì mình xuất làm sao v ạ. Xuất ở folder local hay FTP thì mình làm được mà xuất sang ip cụ thể khác local folder thì làm sao v ạ. Cho mình xin đường link ngâm cứu cũng được.Mình cảm ơn nhiều. Mình viết bằng python

  0 reply 236 views
  [ Python , Ruby , Java , HTML ] Info

 • Tỷ lệ chiều cao HTML 5/CSS
  longcv - Jan. 30, 2022, 6 a.m.

  Tôi đang cố gắng đặt thành thẻ div một phần trăm chiều cao nhất định trong CSS, nhưng nó vẫn giữ nguyên kích thước như nội dung bên trong nó. Tuy nhiên, khi tôi xóa HTML 5 !DOCTYTPE html, nó vẫn hoạt động, thẻ div chiếm toàn bộ trang như mong muốn. Tôi muốn trang xác thực, vậy tôi phải làm gì?
  Tôi có CSS ​​này trên thẻ div, có ID là page:
  #page {

  padding: 10px;

  background-color: white;

  height: 90% !important;

  }

  0 reply 218 views
  [ Javascript , Ruby ] Info

 • Cách căn giữa một phần tử theo chiều ngang
  longadc1@gmail.com - Jan. 30, 2022, 5:53 a.m.

  Làm cách nào tôi có thể căn giữa chiều ngang của 1 thẻ div trong một thẻ khác div bằng code CSS?
  đoạn mã của tôi như hình

  0 reply 194 views
  [ HTML ] Info

 • Làm cách nào để tạo các biến?
  lhyen8199 - Jan. 30, 2022, 5:48 a.m.

  Làm cách nào để tạo tên biến tương đương PHP trong Python?

  0 reply 237 views
  [ Javascript , Python , Ruby ] Info

 • Đã dành một khoảng thời gian kha khá để xem cả hai R programming và Pandas trên SO, ấn tượng mà tôi nhận được là các Pandas câu hỏi ít có khả năng chứa dữ liệu có thể tái tạo. Đây là điều mà cộng đồng R đã khuyến khích khá tốt, và nhờ những hướng dẫn như thế này , những người mới đến có thể nhận được một số trợ giúp trong việc tổng hợp những ví dụ này. Những người có thể đọc các hướng dẫn này và quay lại với dữ liệu có thể tái tạo thường sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi nhận được câu trả lời cho câu hỏi của họ.

  Làm thế nào chúng ta có thể tạo ra các ví dụ có thể tái tạo tốt cho các Pandascâu hỏi? Các khung dữ liệu đơn giản có thể được ghép lại với nhau, ví dụ:

  import pandas as pd

  df = pd.DataFrame({'user': ['Bob', 'Jane', 'Alice'],

  'income': [40000, 50000, 42000]})

  Nhưng nhiều bộ dữ liệu ví dụ cần cấu trúc phức tạp hơn, ví dụ:
  + datetime chỉ số hoặc dữ liệu
  + Nhiều biến phân loại (có tương đương với expand.grid() hàm của R, tạo ra tất cả các kết hợp có thể có của một số biến nhất định không?)
  + Dữ liệu MultiIndex hoặc Panel

  Đối với các tập dữ liệu khó giả lập bằng cách sử dụng một vài dòng mã, có mã nào tương đương với R dput() cho phép bạn tạo mã có thể sao chép để tạo lại cơ cấu dữ liệu của mình không?

  0 reply 232 views
  [ Python ] Info

 • Cách chèn khoảng trống trong HTML
  toandm - Jan. 30, 2022, 1:51 a.m.

  Có ai biết cách đánh tab thụt lề khum chỉ mình với?

  0 reply 181 views
  [ HTML ] Info

 • In nội dung "pandas.io.formats.style.Styler object"
  toanbui - Jan. 30, 2022, 1:36 a.m.

  Mình đang sử dụng chức năng "display" trong thư viện IPython nhưng không thấy nội dung đầy đủ. Có ai hướng dẫn sử dụng giúp mình không?

  0 reply 226 views
  [ Javascript , Python , Ruby , Java , HTML ] Info

 • Mình cần chuyển cột kiểu date dịnh dang MM/dd/yyyy sang yyyy-MM-dd. Ai có cao kiến gì khum

  0 reply 257 views
  [ HTML ] Info

 • Update MySQL với if
  tieudu - Jan. 30, 2022, 12:58 a.m.

  Có vẻ như tôi gặp vấn đề lớn với các truy vấn có điều kiện.
  Tôi phải cập nhật có điều kiện. Tôi viết ở đây những gì tôi muốn làm:
  IF(SELECT tipo FROM abbonamento WHERE idU = 17) = 'punti' THEN
  DPATE abbonamento SET punti = punti - 1 ELSE
  UPDATE abbonamento SET bonus = bonus - 1
  Obviously this doesn't work.
  Any idea?

  0 reply 188 views
  Info

 • Can I mix MySQL APIs in PHP?
  tieplv - Jan. 30, 2022, 12:01 a.m.

  How do you connect to a MySQL database in Java?
  When I try, I get

  java.sql.SQLException: No suitable driver found for jdbc:mysql://database/table
    at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:689)
    at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:247)
  Or
  java.lang.ClassNotFoundException: com.mysql.jdbc.Driver
  Or

  java.lang.ClassNotFoundException: com.mysql.cj.jdbc.Driver

  0 reply 213 views
  [ Javascript , Python , Ruby , Java , HTML ] Info

 • Tôi muốn tính xem có ID thứ tự nào ở bên trái hay bên phải hay không, sau đó tôi cần so sánh với id cột nếu chúng nằm cạnh nhau, ví dụ:
  0 - left 1 - right sau đó tôi cần hiển thị "French", 1 - right 2 - left "French" và tương tự như thế.
  Tôi chỉ cần kiểm tra mặt bên nếu đơn đặt hàng có bên trái hoặc bên phải
  hoặc giá trị khác.

  Vui lòng cho tôi biết làm thế nào tôi có thể làm điều đó

  0 reply 175 views
  Info

 • Lập Trình Trợ Lý Ảo FRIDAY trong Iron Man với Python
  jamesle1308 - Jan. 25, 2022, 10:51 p.m.

  Mình tìm được bài video lập trình trợ lý ảo với Python của CodeXplore. Mọi người cùng xem nha

  2 replies 233 views
  Info

 • Gộp 2 cột chứa chuỗi trong pandas dataframe
  hunglduc - Jan. 25, 2022, 10:50 p.m.

  Mình có dataframe 20 x 4000 tạo bằng Python Pandas. Hai trong số các cột của dataframe được đặt tên Year và quarter. Mình muốn tạo một biến có tên là periodmake được cấu trúc từ Year = 2000 và quarter= Q2 có kết quả là 2000Q2.

  có ai giúp được không?

  0 reply 219 views
  Info

 • Overview Backend web development
  Khanhhiep - Jan. 25, 2022, 10:41 p.m.

  Overview Backend web development

  <

  0 reply 193 views
  Info

 • Một trong những khách hàng của tôi đã thêm một số số tài khoản vào một trong các ứng dụng của chúng tôi. Trong khi cố gắng thực hiện một giao dịch, giao dịch không thành công do khoảng trống ở cuối số tài khoản. Làm cách nào để cập nhật bản ghi của anh ấy trong cơ sở dữ liệu Mysql để xóa tất cả các khoảng trắng khỏi các tài khoản có chúng ở cuối mà không khiến anh ấy xóa khách hàng và thêm lại tài khoản? cấu trúc của (các) bảng như sau:
  Không chắc chắn về cách cấu trúc truy vấn hoặc chức năng của mysql

  0 reply 385 views
  Info

 • Chia sẻ khóa học Python cấp tốc
  jiff.nguyen - Jan. 25, 2022, 10:30 p.m.

  Mình kiếm được video trên youtube khá hay về Python mọi người xem và cùng chia sẻ kinh nghiệm sử dụng python nhé

  0 reply 237 views
  Info

 • CHINH PHỤC GOOGLE DATA ANALYTICS PROFESSIONAL CERTIFICATE
  khanhnguyen94 - Jan. 25, 2022, 3:04 p.m.

  Hiện tại mình muốn học chứng chỉ Google data analytics. Mọi người có kinh nghiệm gì không chia sẻ cho mình với.

  0 reply 206 views
  Info

 • Mỗi ô trong file excel của mình đều có dòng alt enter ở đằng trước chuỗi ký tự. Ai có cách nào xóa alt enter không chỉ mình với.

  1 reply 210 views
  Info

 • Welcome to Forum
  minhnq - Jan. 20, 2022, 10:27 p.m.

  Chào mừng bạn đã đến với Forum của MCI, Nơi để chia sẻ và giải đáp câu hỏi của bạn

  5 replies 311 views
  Info